Zásady ochrany osobních údajů

Společnost 1st M+H, s.r.o., Písecká 1307/19, 326 00 Plzeň, IČ: 26367548 prohlašuje, že chrání osobní údaje svých zákazníků před zneužitím v souladu s platnou legislativou.

Zveřejněním těchto zásad společnost 1st M+H, s.r.o. poskytuje informace zákazníkům o zpracování osobních údajů a o právech zákazníků vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).

Osobními údaji se rozumí data, která mohou identifikovat fyzickou osobu, například:
e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa apod. Zpracování těchto údajů je pro nás nezbytné proto, abychom mohli poskytovat služby vám, našim zákazníkům.

Při zpracování osobních údajů vycházíme ze zásad zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány ručně i automatizovaně.

Společnost 1st M+H, s.r.o. vystupuje v roli správce i zpracovatele osobních údajů. Vždy s údaji nakládáme podle instrukcí zákazníka a v souladu s platnou legislativou.

SPRÁVA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování osobních údajů naší společností je:

 • plnění smluv uzavřených mezi námi a zákazníky,
 • povinnost zpracovávat osobní údaje daná zvláštními zákony,
 • náš oprávněný zájem zpracovávat takové osobní údaje, kdy nám to umožňuje platná zákonná úprava,
 • poskytnutí souhlasu s účelem zpracování osobních údajů zákazníkem.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • kontaktní a identifikační údaje zákazníka
 • údaje o zákaznících zákazníka
 • údaje potřebné k funkčnosti webových stránek
 • údaje o chování zákazníka na webu a při čtení zpráv
 • údaje uchazečů o zaměstnání
 • údaje o zaměstnancích

ZDROJE PRO ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpravidla získáváme přímo od našich zákazníků, kteří nám je poskytnou v souvislosti s plněním smluvního vztahu.

DÉLKA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání důvodů zpracování osobních údajů. Pravidla pro výmaz dat jsou dána ve specializovaných podmínkách v samostatné smlouvě o zpracování osobních údajů.

V případě uplatnění „práva na výmaz” osobních údajů ze strany zákazníka nejsou tímto požadavkem dotčeny naše povinnosti plynoucí ze zákonných nebo smluvních vztahů spojených se zpracováním takových osobních údajů. Osobní údaje jsou vymazány až po uplynutí lhůt, kterými jsme vázáni.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DALŠÍMI ZPRACOVATELI

Pro zpracování osobních údajů využíváme v některých případech služeb dalších zpracovatelů. S těmito zpracovateli máme uzavřeny odpovídající smluvní vztahy zabezpečující ochranu osobních údajů a tito zpracovatelé údaje zpracovávají pouze na základě našich pokynů.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Přístup k osobním údajům mají pouze osoby, které plní úkony v souvislosti s účelem zpracování osobních údajů. Tyto osoby jsou odpovídajícím způsobem proškoleny o ochraně osobních údajů a jsou vázány dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v souvislosti se zpracováním osobních údajů setkají.

PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má zejména:

 • Právo na přístup, kdy má zejména právo vědět, jaké osobní údaje, za jakým účelem a jak dlouho je zpracováváme, jak je získáváme a jak s nimi nakládáme.
 • Právo na opravu, kdy bez zbytečného odkladu po patřičném ověření údajů takovou změnu provedeme.
 • Právo na výmaz, kdy nás zákazník může požádat o vymazání osobních údajů, které zpracováváme. Toto právo se neuplatní do doby, dokud nás ke zpracování zavazují zvláštní zákony nebo jiné smluvní vztahy.
 • Právo na omezení zpracování, které umožňuje zákazníkovi omezit využití zpracovávaných osobních údajů pro další zpracování.
 • Právo vznést námitku proti zpracování, jestliže se zákazník domnívá, že údaje jsou zpracovávány bez oprávněného zájmu nebo bez vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Právo podat stížnost, zejména domnívá-li se, že osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s platnými právními předpisy, navzdory uplatnění výše uvedených práv.

JAK NÁS KONTAKTOVAT

V případě, že nás budete chtít kontaktovat v souvislosti se zpracováním osobních údajů, můžete tak učinit pomocí e-mailu obchod@mh.cz.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme upravovat a aktualizovat, provedené změny budou platné datem zveřejnění na těchto stránkách. Tato verze Zásad ochrany osobních údajů je účinná od 1. 1. 2021.

PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ COOKIES

CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé datové soubory, nezbytné pro některé funkce webových stránek. Díky nim si stránky mohou zapamatovat různé nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umísťujeme na váš počítač.

NA NAŠEM WEBU POUŽÍVÁME TYTO COOKIES:

 • Google Analytics – abychom Vám mohli stránky lépe přizpůsobit, využíváme pro měření anonymních dat o chování uživatelů nástroj Google Analytics.
 • AdWords (dlouhodobé) – generované reklamním systémem. Pomocí těchto cookies můžeme vyhodnocovat efektivitu prodejních kanálů.
 • Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram (krátkodobé i dlouhodobé) – jsou používány widgetem sociálních sítích, které jsou vloženy na těchto stránkách

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

JAK LZE UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Váš počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše služby.

Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org.

VYUŽITÍ GOOGLE ANALYTICS

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Tato služba používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Scroll to Top